lpzaow

Posts by lpzaow

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Zawód rzecznika patentowego staje się coraz popularniejszy ze względu na większe zapotrzebowanie. Jednak uzyskanie uprawnień rzecznika wymaga ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ponieważ rzecznikiem patentowym może być tylko inżynier lub prawnik. Jego praca polega na wspomaganiu firm, instytucji oraz osób prywatnych w celu określenia wartości przemysłowej nowego wytworu.

Prawo

Na czym polega aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK)?

Aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK) służy przygotowaniu zawodowemu osoby, która kandyduje na mianowanego inspektora kontroli państwowej. Do odbycia tego rodzaju aplikacji kieruje danego kontrolera Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania gospodarki narodowej i stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi oraz prawnymi bądź innymi podmiotami, mogącymi być podmiotem stosunków gospodarczych.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Podstawą ochrony własności intelektualnej są autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Prawo autorskie dotyczy bowiem zarówno kwestii związanych z samym autorstwem dzieła czy utworu, jak również związanych z wykonywaniem monopolu prawnoautorskiego.

Prawo wodne – nowelizacja od 2017 r.

W 2016 roku przygotowany został nowy projekt Prawa Wodnego, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu zarządzania gospodarką wodną, który wprowadza w życie dyrektywy unijne. Oznacza to zmiany dla przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych.

Zawód sędziego

Zawód sędziego – charakterystyka

W gronie najbardziej poważanych zawodów jest zawód sędziego. Osoba pełniąca taką funkcję znajduje się na szczycie piramidy prawniczej, gdyż podlega jedynie Konstytucji RP oraz określonym ustawom. Zawód sędziego jest zawodem dożywotnim i tylko decyzją sądu dyscyplinarnego można pozbawić uprawnień sędziego.

transplantacja

Zmiany w ustawie transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia zamierza dokonać istotnych zmian w ustawie transplantacyjnej. Wspomniane postanowienie podyktowane jest koniecznością dostosowania legislacji do dyrektyw płynących z Unii Europejskiej. Modyfikacje mają dotyczyć kilku obszarów, które wprowadzone w życie pozwolą na lepsze gospodarowanie materiałem transplantacyjnym i zapewnienie lepszego bezpieczeństwa w przypadku przeszczepów.

Klauzule niedozwolone w e-sklepach

Obszerną listę klauzul uznanych za niedozwolone można znaleźć na stronie UOKiK. Kiedyś takimi klauzulami zajmował się Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumenta, dziś następuje to decyzją Prezesa UOKiK. Lista w pdf ma ponad 1700 stron.

Czy rutynowe kontrole trzeźwości kierowców są zgodne z prawem?

Na polskich drogach od dawna odbywają się akcje mające na celu kontrolowanie trzeźwości kierowców. W praktyce nieraz wygląda to tak, że policjanci zatrzymują wszystkie samochody jadące daną drogą i poddają ich kierowców kontroli trzeźwości. Czy jednak mają prawo tak robić?

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W sierpniu 2015 roku doszło do zmian w prawie spadkowym w UE. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, a także uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania oraz wykonywania dokumentów urzędowych, które dotyczą dziedziczenia wszedł w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku […]

Licencje Creative Commons

Creative Commons to organizacja pozarządowa z USA, która stworzyła i ciągle rozwija własny system licencji. Są to gotowe rozwiązania prawne, z których można korzystać bez konieczności przygotowywania własnych licencji.  Pozwalają one twórcom na zachowanie własnych praw przy możliwości dzielenia się swoimi utworami z innymi. Zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” ustępuje  innej: „pewne prawa zastrzeżone”.

testament

Czym jest zachowek?

Zachowkiem określa się minimalną część majątku zmarłego, gwarantowaną wszystkim ustawowym spadkobiercom niezależnie od woli osoby zmarłej. Według prawa zachowek wynosi ½ udziału spadkowego, zaś w przypadku spadkobierców małoletnich bądź trwale niezdolnych do pracy- nawet 2/3 udziału spadkowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20