Działki będą łatwiej dostępne – nie tylko dla rolników

Oskanov/bigstockphoto.com

Ustawa ułatwiająca obrót ziemią rolną została podpisana przez prezydenta. Odtąd działki będą łatwiej dostępne, nie tylko dla rolników.

Działki rolne o powierzchni do 1 ha i grunty rolne leżące na terenie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która tę zmianę wprowadza.

W 2016 roku wprowadzono przepisy, które właściwie uniemożliwiły obrót ziemią rolną. Wówczas w życie weszła ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która objęła zarówno gruntu państwowe, jak i prywatne. Nowelizacja, którą podpisał prezydent, ma na celu zliberalizowanie tych przepisów oraz umożliwienie obrotu ziemią rolną. Kupić ją będą mogły również osoby nie będące rolnikami, w tym przedsiębiorcy i spółki.

Zgodnie z nowelizacją zwiększy się powierzchnia działki podlegająca takiemu obrotowi – z 0,3 ha do 1 ha. W mieście brak jest ograniczeń co do ilości działek, jakie można nabyć, jednak na terenach wiejskich będzie to jedna działka. Jednak jeśli powierzchnia nabytych działek przekroczy 1 ha, wówczas konieczne będzie prowadzenie działalności rolniczej, a nabytej ziemi nie będzie można zbyć przez 5 lat.

Prawo pierwokupu działek rolnych będzie miał nadal Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oznacza to, że działa będzie mogła zostać nabyta przez osobę niebędącą rolnikiem dopiero, gdy KOWR nie skorzysta ze swojego prawa pierwokupu.

Zmieni się również okres, w którym nabywca nowych gruntów będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne. Do tej pory było to 10 lat, na mocy nowelizacji czas ten skróci się do lat 5. Zbycie gruntów przed upływem 5 lat będzie wymagało zgody Dyrektora KOWR, którą wydaje w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie nowelizacji poszerzy się również krąg osób, na rzecz których będzie można zbyć nieruchomość. Do listy tej zostali dodani rodzice, rodzeństwo oraz pasierbowie. Jeśli zgodę wyrazi dyrektor KOWR, grunty takie nabyć będą mogły również uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł odtąd ustanowić na ziemi należącej do Skarbu Państwa zabezpieczenia pod zobowiązania finansowe, jednak zgodę na to będzie musiał wyrazić minister rolnictwa.
Większość znowelizowanych przepisów ma wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.