Porady prawne

Jak założyć jednoosobową firmę

Pierwsze kroki, jakie robimy po podjęciu decyzji o założeniu firmy należy skierować do urzędu gminy gdzie wpiszemy swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku wpisujemy swoje dane, nazwę firmy, adres firmy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku należy także podać numer PKD, jest to kod przypisany określonej działalności gospodarczej. Można od razu podać kilka […]

Zakładanie spółki cywilnej i jej prowadzenie

Zakładanie spółki cywilnej i jej prowadzenie

Aby stworzyć spółkę cywilną należy zawrzeć umowę przynajmniej pomiędzy dwiema osobami. Podpisując taki dokument wspólnicy zobowiązują się do osiągania wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna zawierać datę założenia spółki, oznaczać wspólników, czas trwania spółki, zakres działalności, wkłady, okres obrotowy, podział zysków i strat. Wniesiony […]

Testament ustny

Sprawy spadkowe

O ile zmarły nie zostawi testamentu, czyli swojej woli dotyczącej przekazania jego majątku osobom przez niego wskazanym to o tymże majątku decyduje ustawa o spadkach. Zapisy tej ustawy reguluje kolejność dziedziczenia. Pierwszymi osobami do otrzymania majątku po zmarłym są jego dzieci i współmałżonek. Majątek w takim przypadku dzielony jest w równych częściach, ale współmałżonek nie […]

Testament

Testament

Aby zaoszczędzić rodzinie kłopotów związanych z pozostawionym przez nas majątkiem po naszej śmierci warto zastanowić się nad spisaniem testamentu. Rozróżnia się trzy typy testamentów: testament pisemny, ustny i notarialny. Testament pisemny spisywany jest własnoręcznie, musi na nim widnieć data i podpis spisującego swoją ostatnią wolę. Testament notarialny przygotowywany jest w postaci aktu notarialnego przed notariuszem. […]

Alimenty na dziecko

Jeśli nie można od ojca dziecka polubownie uzyskać środków finansowych na jego utrzymanie należy mu jak najszybciej założyć sprawę o alimenty. Taki pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich w okręgu właściwym dla miejsca zamieszkania matki bądź ojca dziecka. Złożenie takiego wniosku jest zwolnione od wszelkich opłat sądowych. Pismo w trzech […]

Ustalenie ojcostwa

Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojcem dziecka staje się automatycznie mąż matki. Jeśli kobieta nie jest zamężna istnieją dwie drogi ustalenia ojcostwa. Pierwsza to ustalenie drogą sądową biologicznego (genetycznego) ojca dziecka jak i dobrowolne oświadczenie mężczyzny przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że uznaje on dane dziecko za swoje. Matka tego dziecka ma trzy miesiące […]

Jak rozliczać samochód firmowy

Przede wszystkim, aby samochód stał się pojazdem firmowym należy go wpisać do ewidencji środków trwałych. Pozwoli to przedsiębiorcy na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z eksploatacją tego samochodu. Na przedsiębiorcy-podatniku spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ pozwoli to na ustalenie faktycznego przebiegu samochodu. Taka ewidencja powinna zawierać: numer rejestracyjny samochodu i pojemność […]

Niezapłacenie podatku

Każda osoba pracująca legalnie i mająca jakiekolwiek dochody musi co roku składać w Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkową tzw. PIT. Osoby, które nie pracują, a uzyskały w danym roku rozliczeniowym jakiś dochód np. ze sprzedaży ziemi czy nieruchomości również. Zdarza się, że rozliczając podatki wychodzi z wyliczeń, że musimy urzędowi dopłacić. W myśl artykułu 51 paragraf […]

Urlopy wypoczynkowe

Kwestie urlopów wypoczynkowych regulują w Kodeksie Pracy artykuły od 152 do 173. Według przepisów każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerywalny i płatny urlop wypoczynkowy. Długość urlopu zależy od wypracowanych lat. Jeśli przepracowane mamy już ponad 10 lat to należy nam się urlop 26 dniowy, jeśli mniej to 20 dniowy. Do stażu pracy wlicza się każdemu okres […]

Zwolnienie z pracy podczas ciąży

W myśl artykułu 177 Kodeksu Pracy każda kobieta, która zajdzie w ciąże w czasie trwania stosunku pracy podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem od momentu poczęcia aż do rozwiązania. Nie można jej wtedy wypowiedzieć umowy o pracę, z kobieta ma prawo do pełnopłatnego urlopu chorobowego. Aby można było rozwiązać z nią umowę bez wypowiedzenia dana kobieta […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23