Porady prawne

Odszkodowanie za odwolane wakacje

Kiedy należy się odszkodowanie za odwołane wakacje?

Organizacja imprezy turystycznej odbywa się na podstawie umowy zawartej między klientem (konsumentem), a organizatorem turystyki (przedsiębiorcą). Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu impreza nie dojdzie do skutku, czy to z winy organizatora, czy też z przyczyn od niego niezależnych.

Utrata prawa jazdy

Kiedy możesz stracić prawo jazdy?

Dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów silnikowych w Polsce jest prawo jazdy. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami*, jest ono wydawane osobie, która osiągnęła minimalny wiek, wymagany do kierowania pojazdami określonej kategorii (np. kategoria B – 18 lat), uzyskała orzeczenie lekarskie, a w razie potrzeby również psychologiczne, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, odbyła […]

Dziedziczenie długów

Jak działa komornik?

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego, wykonywanym w oparciu o istniejące przepisy prawne, w tym głównie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji oraz kodeksy postępowania cywilnego.

Podatek bankowy

Podatek od prezentów

Maj oficjalnie otwiera sezon komunijny i ślubny, co jest jednocześnie okresem, w którym to goście rzeczonych uroczystości dwoją się i troją, by upamiętnić tę chwilę wyjątkowym prezentem. Jednakże obdarowanych z tej czy innej okazji, kiedy opadną już emocje, czeka mocne zderzenie z rzeczywistością, a radość z otrzymania podarunku przyćmi konieczność rozliczenia się z fiskusem.

Upadlosc konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest ogłaszaną przez sąd po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego formą oddłużenia niewypłacalnych dłużników. Po nowelizacji przepisów od 2015 roku może zostać orzeczona wyłącznie na wniosek dłużnika, jednak nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego.

Intercyza

Czym jest intercyza?

Intercyza jest rodzajem majątkowej umowy małżeńskiej, zawieranej w celu zachowania odrębnych majątków małżonków, czyli odmiennego ustroju majątkowego niż ustawowy. Może zostać zawarta między osobami będącymi w związku małżeńskim lub zamierzającymi w taki związek wstąpić. Zasady zawierania, a także specyfikę tego ustroju majątkowego określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny jest rodzajem pomocy w sytuacjach, gdy rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów, ze swojego obowiązku się nie wywiązuje. Fundusz wypłaca świadczenie osobom, które nie ukończyły 18 lat, lub 25 lat, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej oraz dzieciom niepełnosprawnym, w tym wypadku świadczenie może być wypłacane bez względu na wiek.

Kontrola na L4

Przywileje pracownicze kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży są pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie ze względu na swój stan. Od kiedy pracownica przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży, od rozpoczęcia się trzeciego miesiąca może korzystać ze wszystkich związanych z tym praw i udogodnień.

Rejestracja znaku towarowego

Eksmisja w polskim prawie

Eksmisja polega na przymusowym usunięciu z lokalu lokatora, który nie posiada do niego tytułu prawnego oraz zwróceniu lokalu właścicielowi. Procedura ta budzi wiele kontrowersji, a jej słuszność i konieczność przeprowadzenia wygląda inaczej z perspektywy eksmitowanego, a inaczej z perspektywy osoby, której nieruchomość jest bezprawnie zajmowana i z której jako właściciel nie może w pełni korzystać.

Mediacje sądowe

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

Jeśli skrzynce pocztowej znajdziesz wezwanie do sądu, to musisz wiedzieć, jakie masz w tej sytuacji prawa i obowiązki. Wszystkie regulowane kodeksem postępowania cywilnego oraz kodeksem postępowania karnego prawa i obowiązki świadka w sądzie opisujemy poniżej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23