Służebność przesyłu

Służebność przesyłu reguluje dostęp do urządzeń przesyłowych w danej nieruchomości. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważne zawarcie umowy?

Służebność przesyłu to sposób ustanowienia i wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe umieszczone na nieruchomości, w szczególności korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, pary, czy gazu.

Powstanie służebności przesyłu

Służebność przesyłu może powstać na mocy umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci, która chce skorzystać z istniejących urządzeń przesyłowych, na mocy orzeczenia sądowego, bądź na skutek zasiedzenia.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie chce zawrzeć umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona niezbędna, by właściwie korzystać z urządzeń przesyłowych, przedsiębiorca może domagać się jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Ustanowienie służebności przesyłu

Do ustanowienia służebności przesyłu dochodzi najczęściej w kliku przypadkach – jeśli na terenie danej nieruchomości znajdują się już jakiekolwiek urządzenia przesyłu (ustanowienie służebności ma na celu uregulowanie ich stanu prawnego), ustanawia się służebność dla indywidualnych funkcji, czy celów gospodarczych, lub kiedy przedsiębiorca przesyłowy chce zamontować takie urządzenie teraz lub w przyszłości, a chce mieć gwarancję prawną, że kiedy zainwestuje w nabycie urządzenia, właściciel gruntu nie wycofa swojej zgody.

Co ważne, służebność przesyłu można ustanowić jedynie na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem, bądź zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, pary, energii elektrycznej, itp.

Umowa służebności przesyłu

Jeśli w przypadku istniejącej instalacji przedsiębiorca przesyłowy nie chce się narazić na ryzyko roszczeń odszkodowawczych właściciela nieruchomości z tytułu bezprawnego wykorzystywania nieruchomości, powinien zawrzeć z właścicielem umowę o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń, które obciążają lub mają obciążyć konkretną nieruchomość. Pozwoli to również na  regulację na przyszłość kwestii korzystania z nieruchomości (w przypadku planowanej instalacji) Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy służebności przesyłu w formie aktu notarialnego, co obie strony uchroni przed nadużyciami.

W treści umowy należy przede wszystkim zawrzeć zakres służebności, szczegółowy opis sposobu korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z danej nieruchomości, czy uregulowania dotyczące ewentualnego wynagrodzenia właściciela nieruchomości.

Gdyby przedsiębiorca przesyłowy nie posiadał umowy, mógłby zostać pociągnięty z biegiem czasu do odpowiedzialności przez właściciela nieruchomości za bezprawne korzystanie z jego nieruchomości. Bardzo istotne jest tutaj potwierdzone notarialnie oświadczenie właściciela nieruchomości o tym, że zobowiązuje się do obciążenia swojej nieruchomości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.