Zanim pójdziesz do notariusza…

Radca prawny

Goodluz/bigstockphoto.com

Zakup nieruchomości nieodłącznie wiąże się z wizytą u notariusza. Przedtem jednak należy się odpowiednio przygotować. Jest to bowiem finalizacja transakcji, która wymaga dopełnienia przez kupującego pewnych formalności i spełnienia określonych warunków.

Akt notarialny jest umową przeniesienia własności nieruchomości. Każda inna forma sprzedaży domu, mieszkania lub działki jest nieważna, ponieważ wymóg taki określają przepisy. Jest to uzasadnione wieloma względami. Przede wszystkim transakcja taka opiewa na dużą kwotę, a przeprowadzenie jej z udziałem profesjonalnego notariusza, który jest osobą zaufania publicznego, gwarantuje stronom bezpieczeństwo oraz zachowanie niezbędnych procedur.

Księga wieczysta zawiera najważniejsze informacje o nieruchomości, między innymi dane osób, którym przysługują prawa do tej nieruchomości. Po sfinalizowaniu zakupu trzeba te dane zaktualizować. Może tego dokonać notariusz na wniosek osoby uprawnionej. Dodatkowo obrót nieruchomościami dzięki takiej formie umowy pozostaje pod kontrolą. Łatwiej można ustalić właściciela, historię nieruchomości, a także ewentualne roszczenia osób trzecich.

Wizyta u notariusza musi być poprzedzona wyborem nieruchomości, czasem podpisaniem umowy przedwstępnej ze sprzedającym, a także wizytą w banku, jeśli zakup będzie finansowany z udziałem kredytu. Aby uzyskać kredyt, kupujący musi złożyć wniosek kredytowy, posiadać wymagany wkład własny oraz zdolność kredytową. Aby wstępnie sprawdzić zdolność kredytową, skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego.

Aby zwiększyć swoją zdolność, należy posiadać nie tylko odpowiednie dochody, ale także nieskazitelną historię spłaty dotychczasowych zobowiązań. Brak terminowej spłaty innych pożyczek czy rat zostanie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej, skąd bank czerpie informacje na temat wnioskujących o kredyt. Na pogorszenie zdolności wpływ będą miały również bieżące zobowiązania – kredyty, raty, alimenty, wysokie koszty życia. Im mniejsze są te wydatki, tym większa szansa na otrzymanie kredytu na zakup nieruchomości.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i ustaleniu szczegółów ze sprzedającym, strony umowy mogą udać się do notariusza. Aby sfinalizować transakcję, muszą przygotować następujące dokumenty:

  • numer księgi wieczystej; obecnie odpis nie jest konieczny, ponieważ posiadając numer księgi, można ją bezpłatnie przejrzeć w rejestrze dostępnym w internecie;
  • podstawę nabycia nieruchomości przez sprzedającego, czyli umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w zależności od sposobu, w jaki własność została nabyta;
  • dowody osobiste stron lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość;
  • umowę przedwstępną, jeśli takowa była zawarta;
  • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych, wydawane przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową;
  • gdy zakup jest finansowany z kredytu – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu i umowę kredytową.

Sprzedawana nieruchomość również może być obciążona hipoteką, a to oznacza, że jej właściciel będzie potrzebował zgody swojego banku kredytującego, aby móc dokonać transakcji. W tym wypadku będzie on musiał zabrać do notariusza zaświadczenie banku, w którym ten udziela zgody na sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką. W dokumencie takim muszą się znaleźć następujące informacje:

  • aktualne saldo kredytu, uwzględniające kapitał, odsetki, oraz dodatkowe opłaty wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu,
  • numer rachunku do spłaty,
  • promesa, czyli zgoda banku na wykreślenie hipoteki po dokonaniu spłaty kredytu.

W tej sytuacji w akcie notarialnym zostanie zawarty zapis, że część ceny odpowiadająca pozostałej do spłaty hipotece będzie przelana na rachunek do spłaty hipoteki, a dopiero reszta na rachunek sprzedającego. Jeśli kupujący korzysta z kredytu, wówczas po doręczeniu do banku aktu notarialnego, bank przeleje część kwoty na spłatę hipoteki, a nadwyżkę przekaże sprzedającemu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.