Czy urzędnik ma prawo odmówić przyjęcia wniosku o zasiłek rodzinny

Witam.
Składając wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, zostałam poproszona o dostarczenie wielu dokumentów potwierdzających dochód, wysokość składki zdrowotnej, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o objęciu ubezpieczeniem społecznym, zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, co oczywiście zrobiłam. Do wniosku należy dołączyć kopie dowodów osobistych i tu pojawił się problem:
Wniosek o zasiłek złożyłam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla mojego aktualnego miejsca zamieszkania. Jestem zameldowana z dzieckiem i mężem w Katowicach od 12 marca 2015 i tutaj złożyłam wniosek. Jednak dowodu osobistego nie wymieniałam, ponieważ zgodnie z nową ustawą o dowodach osobistych nie mam takiego obowiązku, dopóki dowód nie straci ważności.
Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił mi przyjęcia wniosku, ponieważ nie dołączyłam zaświadczenia z MOPS w Olkuszu, gdzie mieszkałam przed zameldowaniem w Katowicach, że nie pobieram tam świadczenia rodzinnego na dziecko. Tłumacząc to wpisaniem na dowodzie adresu zameldowania Katowice.
Odmówiłam, powołując się na nową ustawę o dowodach w której nie ma wpisanego adresu zameldowania. Dołączyłam również zaświadczenie o zameldowaniu w Katowicach. Napisałam również oświadczenie, że nie pobieram zasiłku w innej gminie. Jednak wniosek odrzucono ze względu na brak zaświadczenia o niepobieraniu zasiłku w gminie Olkusz.
Kto w tej sytuacji ma rację? Czy Pracownik ma prawo odrzucić wniosek z tego powodu?
W nowej ustawie jest również zapisane, że dowód osobisty może być złożony w dowolnej gminie na terenie RP.
Czy pracownika GOPS nie dotyczy również art. 220 kpa? :
Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.
Dodam, że do wymaganych dokumentów do złożenia wniosku było potrzebne przedłożenie zaświadczenia o nieubieganiu się o zasiłek w innej gminie, ale w przypadku innego zameldowania małżonka. A w tym przypadku małżonek zameldowany jest na terenie GOPS w którym składałam wniosek.

Odpowiedz na to pytanie