Kiedy zwracamy się o poradę do notariusza

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która posiada niezbędne uprawnienia i narzędzia, by sporządzić dokument urzędowy. Notariusz, w przeciwieństwie do radcy prawnego czy adwokata, nie udziela porad czy pomocy prawnej, ale pomaga w należytym zabezpieczeniu interesów strony nadając dokumentom rangę dokumentu obowiązującego wszystkie organy i urzędy.

Niektóre czynności pod rygorem nieważności muszą zostać sporządzone w postaci aktu notarialnego. Należą do nich np.:

  • umowa sprzedaży nieruchomości,
  • umowa najmu okazjonalnego,
  • darowizna nieruchomości,
  • spisanie intercyzy, czyli wyłączenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • spisanie testamentu (jest to forma opcjonalna, ale z pewnością lepiej zabezpieczająca wolę spadkodawcy, gdyż oryginał testamentu będzie przechowywany przez notariusza),
  • odwołanie testamentu,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem,
  • zrzeczenie się prawa do nieruchomości,
  • poświadczenie pełnomocnictwa.
Andreyuu/bigstockphoto.com

Andreyuu/bigstockphoto.com

Oznacza to, że jeśli powyższe dokumenty nie zostaną sporządzone przez notariusza i przez niego opieczętowane, nie nabiorą mocy prawnej, a tym samym nie będą wiążące dla podpisujących je stron.

Poza przygotowaniem takich umów i aktów, notariusz poświadcza i uwierzytelnia dokumenty lub podpisy, a także sporządza odpisy, wyciągi dokumentów, protokoły i inne dokumenty mające charakter urzędowy. Do notariusza należy więc udać się w sytuacjach, gdy potrzebne nam jest potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem, albo gdy chcemy sporządzić testament, który będzie miał wiążącą formę i zostanie przechowany w bezpiecznym miejscu.

Dodatkowo u notariusza można przechować wartościowe rzeczy, papiery czy pieniądze. Depozyt notarialny jest jedną z coraz częściej stosowanych form zabezpieczenia zapłaty ceny podczas sprzedaży nieruchomości. Część lub całość kwoty należnej sprzedającemu kupujący składa w depozycie notarialnym. Środki te zostaną sprzedającemu wypłacone przez notariusza dopiero po spełnieniu się określonych przez strony warunków, np. podpisania aktu przekazania własności nieruchomości czy jej wydania kupującemu.
Oryginały sporządzanych aktów zawsze zostają w kancelarii notarialnej, jednak osoba zainteresowana może poprosić o dowolną liczbę wypisów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.