Upadłość biura podróży a prawa klientów

Pomimo tego, że wakacje dobiegły końca, wyjazdy na wycieczki lub wypoczynek zagraniczny cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Decydując się na zorganizowany wyjazd, oprócz wyboru terminu i miejsca podróży warto przyjrzeć się poszczególnym organizatorom imprez turystycznych, określanym powszechnie jako biura podróży. Dobrze również poznać obowiązki organizatorów turystyki względem nas, czyli ich klientów. Znajomość określonych przepisów okaże się tym przydatna, na przykład w sytuacji ogłoszenia przez dane biuro podróży niewypłacalności (upadłości). Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

urlop

Ustawa o usługach turystycznych jasno wskazuje, że przedsiębiorcy zajmujący się organizacją imprez turystycznych odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonej w zawartej umowie usługi turystycznej, które nie jest spowodowane decyzją klienta, winą osób trzecich lub siły wyższej (niedotrzymanie warunków umowy musi wynikać z winy/decyzji operatora). W takich sytuacjach są oni zobowiązani do pokrycia kosztów powrotu turystów z miejsca wypoczynku oraz zwrotu całości lub części wpłaty wniesionej jako należność za organizację imprezy turystycznej, w przypadku jej odwołania. Jednocześnie, mają oni obowiązek udzielenia pomocy klientowi w czasie trwania wypoczynku, nawet jeśli do niezrealizowania umowy doszło w wyniku niezależnych od nich przesłanek.

Wszyscy organizatorzy imprez turystycznych są zobowiązani do przedsięwzięcia działań zabezpieczających interesy klientów na wypadek ogłoszenia swojej niewypłacalności. Każde biuro turystyczne powinno posiadać ubezpieczenie, gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową, z której będą pochodziły środki na sfinansowanie kosztów powrotu turystów do kraju, rekompensat za niewykorzystaną część pobytu oraz zwrotów wpłat dokonanych na poczet wyjazdu. Przed podpisaniem umowy warto zatem upewnić się czy wybrany przez nas touroperator posiada takowe zabezpieczenie.

W przypadku ogłoszenia przez dane biuro podróży upadłości, organem odpowiadającym za uruchomienie odpowiednich procedur jest marszałek województwa właściwego dla siedziby biura. Będąc upoważnionym do dysponowania środkami pochodzącymi z posiadanego przez biuro zabezpieczenia, jest on odpowiedzialny, w pierwszej kolejności, za zorganizowanie powrotu turystów do kraju oraz późniejszą wypłatę należnych świadczeń. Klienci biura podróży, poszkodowani w wyniku ogłoszenia przez niego niewypłacalności (wykupili wycieczkę, na którą nie pojechali lub przedwcześnie wrócili z określonego pobytu), mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie, rekompensatę lub zwrot wpłaconych pieniędzy w ciągu roku od dnia ogłoszenia upadłości. Decydując się na złożenie odpowiedniego wniosku należy jednak liczyć się z długotrwałą procedurą, trwającą nawet kilkanaście miesięcy. Jest to spowodowane przepisami wskazującymi na konieczność wygaśnięcia zabezpieczenia oraz roczny okres zabezpieczenia interesów klientów zgłaszających roszczenia w danym okresie. Należy liczyć się również z tym, że wypłacone środki mogą nie odpowiadać pełnej, zainwestowanej przez nas kwocie. W głównej mierze, będzie ona zależała od wysokości udzielonej operatorowi gwarancji, kosztów sprowadzenia turystów oraz liczby osób ubiegających się o zwrot pieniędzy. W każdej sytuacji wysokość wypłat wyliczana jest proporcjonalnie.

Aby mieć pewność, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez wybrane przez nas biuro podróży mamy prawo ubiegania się o odszkodowanie, rekompensatę lub zwrot wpłaconych środków, upewnijmy się czy zawarta przez nas umowa jest rzeczywiście umową o organizację imprezy turystycznej (tylko taka zapewnia nam to prawo).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.