List żelazny

List żelazny (tzw. glejt), dokument funkcjonujący w polskim porządku prawnym na podstawie kodeksu postępowania karnego, wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy miejscowo. Zapewnia oskarżonemu, który przebywa za granicą, pozostawanie na wolności do czasu zakończenia postępowania karnego prawomocnym wyrokiem.

Kwestie związane z listem żelaznym uregulowane są w rozdziale 30 kodeksu postępowania karnego, w artykułach 281–284. List żelazny wydawany jest, gdy oskarżony złoży oświadczenie, iż w wyznaczonym terminie stawi się do prokuratury lub sądu i będzie wówczas odpowiadał z wolnej stopy. List taki wydawany jest przez właściwy sąd na wniosek, który może złożyć oskarżony lub jego obrońca. W doktrynie można napotkać na pogląd, iż instytucja listu żelaznego znajduje zastosowanie również na etapie postępowania przygotowawczego, czyli przed skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Sąd może uzależnić wydanie listu od złożenia poręczenia majątkowego.

Zgodnie z artykułem 282 kpk, list taki zapewnia ochronę oskarżonemu, jeśli ten spełni następujące warunki:

  1. będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora;
  2. nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;
  3. nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W przypadku naruszenia powyższych warunków lub nieusprawiedliwionego niestawienia się we wskazanym terminie w sądzie lub prokuraturze, sąd może podjąć decyzję o odwołaniu listu żelaznego.
Wówczas poręczenie majątkowe, jeśli było złożone, ulega przepadkowi lub ściągnięciu.
Na postanowienie sądu o odmowie wydania listu żelaznego, a także na postanowienie o uzależnieniu wydania listu żelaznego od poręczenia majątkowego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *