Jak zmienić imię i nazwisko?

Zmiana imienia i nazwiska możliwa jest, wyłączając zamążpójście, jedynie z ważnych powodów. Należą do nich posiadanie nazwiska ośmieszającego, nielicującego z godnością człowieka, albo zmiana na imię lub nazwisko, którego faktycznie się używa. Zasady te reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 zmiana imienia polega na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion, zmianie kolejności imion. Zmiana nazwiska natomiast może polegać na zmianie na inne nazwisko, zmianie pisowni lub zmianie formy nazwiska na właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Radca prawny

Goodluz/bigstockphoto.com

Wniosek o zmianę tych danych składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego. Należy go uzasadnić, wskazują ważny powód takiej decyzji. A do tych należeć mogę sytuacje, gdy wnioskujący chce:

 • zmienić imię lub nazwisko ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka,
 • zmienić na imię lub nazwisko używane,
 • zmienić imię lub nazwisko, które wcześniej zostało bezprawnie zmienione,
 • zmienić na imię lub nazwisko zgodne z przepisami państwa, którego obywatelstwo posiada.

Po zmianie imienia nie można mieć więcej niż dwóch imion, a po zmianie nazwiska nie więcej niż dwóch członów w nazwisku, chyba że większa ilość jest zgodna z przepisami państwa, którego obywatelstwo posiada wnioskujący.
Zmiana nazwiska może dotyczyć zarówno zmiany nazwiska rodowego, jak i przejętego po mężu. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. W przypadku zmiany nazwiska przez jednego z rodziców, zmiana ta obejmie małoletnie dzieci i dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, jeśli drugi z rodziców wyrazi na to zgodę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie posiada on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, wówczas zgoda taka nie jest wymagana. Zmiana możliwa jest także w przypadku śmierci jednego z rodziców. Dzieci, które ukończyły 13 lat, muszą wyrazić zgodę na zmianę nazwiska. W przypadku, gdy rodzice nie mogą porozumieć się co do zmiany nazwiska dzieci, wówczas kwestia te jest rozstrzygana przez sąd opiekuńczy.

Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Gdy dziecko zamieszkuje poza granicami Polski, zgodę taką może wyrazić przed konsulem. Takie same zasady i forma wyrażenia zgody na zmianę nazwiska dziecka dotyczą rodziców.

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a osoby zamieszkujące za granicą, do konsula, ze wskazaniem kierownika USC, do którego wniosek ma zostać przekazany.
Wniosek taki powinien zawierać następujące dane:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: jej imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany;
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
 • adres do korespondencji wnioskodawcy;
 • uzasadnienie;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *