Wspólnota majątkowa małżonków

Przysięga złożona przed urzędnikiem bądź ołtarzem zmienia w naszym życiu wiele. Więcej, niż zwykle zdajemy sobie sprawę.

Ślub oznacza, że odtąd z bliską osobą połączą nas także powiązania finansowe. Zaciągnięte przez małżonka długi staną się naszymi długami, problem z jego nierentowną firmą – naszym problemem. Warto o tym pamiętać. Nawet (a zwłaszcza) wtedy, gdy optymizm wywołany rozpoczęciem nowego etapu w życiu wkłada nam na nos różowe okulary.

artursfoto/bigstockphoto.com

Art. 31 kodeksu rodzinnego stanowi jednoznacznie, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między jego uczestnikami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty, które zakupiono w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich (np. w przypadku, gdy któreś z nich pełnoetatowo zajmuje się domem i dziećmi). Co ważne, to, czy nabycie następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego czy też z dochodów z majątku osobistego któregoś z małżonków, jest tu bez znaczenia.

Do majątku wspólnego należą:

 • pobrane wynagrodzenie za wykonaną pracę;
 • dochody z innej działalności mającej na celu zarobek;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego obojga małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Do majątku wspólnego nie wchodzi:

 • wszystko to, co zakupiono przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty nabyte drogą dziedziczenia bądź darowizny;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe które służą do zaspokajania osobistych potrzeb konkretnego małżonka;
 • prawa niezbywalne, mogące przysługiwać wyłącznie jednej osobie;
 • przedmioty, które jeden z małżonków uzyskał tytułem odszkodowania;
 • wierzytelności tyczące wynagrodzenia bądź innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe, będące nagrodami za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne oraz inne prawa twórcy.

Przezorni małżonkowie mogą tę wspólność majątku ograniczyć, rozszerzyć albo wyłączyć, wprowadzając rozdzielność majątkową. Mają też możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Co ważne, stosowna umowa (tzw. intercyza) może być spisana zarówno przed powstaniem małżeństwa jak i w czasie jego trwania. Stosowanie zasad wybiórczo albo łącznie (np. częściowe ograniczenie, a częściowe wyłączenie wspólności) nie jest w świetle polskiego prawa możliwe. Trzeba się na coś zdecydować.

Umowę zawiera się u notariusza.

Warto wziąć takie rozwiązanie pod uwagę.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.