Na czym polega aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK)?

Aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK) służy przygotowaniu zawodowemu osoby, która kandyduje na mianowanego inspektora kontroli państwowej. Do odbycia tego rodzaju aplikacji kieruje danego kontrolera Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Kontroler musi mieć co najmniej półroczny staż pracy w NIK oraz pozytywną opinię dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, potwierdzającą predyspozycje danego kandydata do pracy na stanowisku kontrolera NIK.

Prawo

Aplikacja kontrolerska trwa maksymalnie 18 miesięcy. Podczas jej trwania kandydaci muszą brać udział w:

  • cyklicznie odbywających się tygodniowych lub dwutygodniowych zajęciach w Ośrodku Szkoleniowym NIK (aplikanci uczestniczą w licznych ćwiczeniach, wykładach oraz zdają egzaminy pod okiem kadry szkoleniowej);
  • zadaniach praktycznych w swojej macierzystej jednostce (zwykle polegających na udziale w przygotowywaniu projektów określonych dokumentów);
  • spotkaniach z opiekunem (patronem), który posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy kontrolerskiej (realizują razem określone projekty sprawdzające predyspozycje kandydata do przyszłej pracy i odbywają konsultacje).

Aplikacja kontrolerska na kontrolera NIK umożliwia podniesienie wiedzy z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ponadto kandydat bierze też udział w zajęciach z zakresu podnoszenia tzw. miękkich umiejętności, czyli kontaktów interpersonalnych i aspektów psychologicznych. Po ukończeniu aplikacji kontrolerskiej z wynikiem pozytywnym dostaje się dokument, który to potwierdza. Oprócz ukończenia aplikacji kandydaci na inspektorów NIK muszą również podejść do egzaminów kontrolerskich zdawanych przed Komisją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia im stałą pracę w Izbie.

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów NIK bądź audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych prowadzony jest w drodze otwartego, a także konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.