Nowe prawo budowlane – co się zmienia?

Madhourse/bigstockphoto.com

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadzi nowe wytyczne i sprecyzuje, kiedy można budować na podstawie pozwolenia, a kiedy wystarczy zgłoszenie. Jej celem jest uproszczenie procesu inwestycyjnego.

Zmiany weszły w życie 19 września i mają na celu także uporządkowanie wszystkich informacji i przepisów, które do tej pory rozsiane były po różnych aktach prawnych. W nowelizacji zmieniła się lista obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ne wymagają go między innymi przydomowe tarasy naziemne, jeśli ich powierzchnia nie przekracza 35 m2. Z pozwolenia na budowę zwolniono także oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez znaczenia jest, czy są to oczyszczalnie przydomowe, czy nie.

Znowelizowano wykaz robót budowlanych wymagających zgłoszenia. Wymóg zgłoszenia odtąd nie dotyczy każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, a wyłącznie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Instalację gazową natomiast można położyć po dokonaniu zgłoszenia, wymagane jest jednak opracowanie projektu budowlanego.

Wprowadzono nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Obiekty małej architektury, bez względu na ich lokalizację, również nie wymagają uzyskania pozwolenia, ani dokonania zgłoszenia. Dotychczas obiekty takie wymagały zgłoszenia, jeśli znajdować się miały w miejscach publicznych.

Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostały niektóre roboty polegające na przebudowie, dotyczące m. in.:

  • obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną,
  • oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni,
  • kanalizacji kablowej,
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach.

Zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie wymagać również budowa instalacji (poza gazowymi) wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Nie wymagają tego także roboty budowlane polegające na przebudowie budynków, których projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

Zgodnie z nowelizacją zmianie uległ wygląd projektu budowlanego, który odtąd podzielony będzie na trzy części. Ma to skrócić czas przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, a także odciążyć organy administracji.

Projekt budowlany będzie składał się z:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
  • projektu technicznego.

Nowelizacja umożliwi także legalizację samowoli budowlanych, powstałych co najmniej 20 lat temu. Będzie to możliwe bez wnoszenia opłaty legalizacyjnej. To zaledwie część zmian, które docelowo mają przyspieszyć i ułatwić proces inwestycyjno-budowlany.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.