Kiedy skorzystać z usług adwokata?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika, np. adwokata, dotyczy jedynie kilku określonych sytuacji procesowych, tj. gdy występujemy do Sądu Najwyższego, składamy skargę konstytucyjną, lub występujemy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie ma więc przeszkód formalnych, by w większości spraw reprezentować siebie samego, jednak z uwagi na zawiłości systemu prawnego pomoc profesjonalnego pełnomocnika czasem może okazać się nieoceniona.

Adwokat świadczy pomoc na rzecz swojego klienta, a jego głównym zadaniem jest obrona jego i jego interesów w sporze. W tym celu adwokat, na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa, reprezentuje stronę przed sądami i urzędami, sporządza pisma procesowe oraz inne związane z zakresem jego pomocy. Od radcy prawnego różni go to, że może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Ponadto adwokat nie może świadczyć pomocy prawnej na podstawie stosunku pracy, a jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych ze swoimi klientami.

Usługi adwokackie

Powszechnie panuje przekonanie, że skorzystanie z pomocy adwokata jest bardzo kosztowne i zastrzeżone jedynie dla zamożnych klientów. Tymczasem należy mieć na uwadze, że nieznajomość przepisów prawa oraz procesu może pociągnąć za sobą o wiele dotkliwsze konsekwencje finansowe, aniżeli wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto stronie wygrywającej spór przysługuje zwrot kosztów procesu, do których zaliczają się również koszty zastępstwa adwokackiego.

Adwokat, poza znajomością przepisów i procedury sądowej, zobowiązany jest także do składania w imieniu klienta niezbędnych dokumentów (które ten oczywiście winien mu dostarczyć), sporządzonych pism czy wniosków, czyli zdejmuje z głowy swojego mocodawcy wszelkie formalności. Ponadto ma on obowiązek wszystkie te czynności wykonywać z jak największą starannością i działać zawsze w interesie swojego klienta.

Dodatkowo dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej przewidziano instytucję adwokata z urzędu. W tym celu należy do sądu, w którym sprawa się toczy, złożyć odpowiedni wniosek, dołączając oświadczenie o stanie majątkowym, o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Co do zasady obowiązek korzystania z pomocy adwokata następuje tylko w przypadkach określonych we wstępie. W pozostałych sprawach nic nie stoi na przeszkodzie, by strona występowała w sprawie w imieniu własnym. Jednakże, z uwagi na skomplikowane przepisy oraz zawiłości procedury sądowej, sprawy bardziej złożone, sprawy większej wagi, tj. zagrożone karą lub dotyczące sporej sumy pieniędzy, warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, by nasza niewiedza nie odbiła się negatywnie na wyniku sprawy. Dodatkowo pomoc adwokata jest nieoceniona, dla osób nie mających czasu lub ochoty by zajmować się wszystkimi formalnościami z tym związanymi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *