Usunięcie drzewa z własnej działki

Regulacje prawa ochrony środowiska dotyczą również roślinności znajdującej się na działkach prywatnych. Zamiar usunięcia drzewa lub krzewu zgłosić należy najczęściej do właściwego organu administracyjnego. W niektórych przypadkach do wycięcia drzewa niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej zgody, a jej brak obarczony jest konsekwencjami.

W jakich przypadkach konieczne jest zezwolenie na usunięcie drzewa?

Usuwanie drzew z prywatnych posesji reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Zezwolenie na wycięcie drzewa niezbędne jest w niektórych przypadkach, np. gdy drzewo znajduje się na terenach objętych programem Natura 2000 lub na działce wpisanej do rejestru zabytków. Organem decyzyjnym jest wójt, burmistrz, prezydenta miasta lub, w przypadku terenów objętych ochroną zabytków, konserwator. Wniosek o pozwolenie złożyć może właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik. Obecnie maksymalna kara administracyjna za nielegalne wycięcie drzewa wynosi 1000 złotych. Pytania dotyczące wycinki drzew kierować należy do gminy.

Usuwanie drzew bez zezwolenia

Konieczność uzyskania zezwolenia nie dotyczy roślin znajdujących się na posesjach osób fizycznych, gdy usunięcie drzewa lub krzewu nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno ogrodów przydomowych, jak i terenów rolniczych. W sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza 80 cm (dotyczy wierzb, topoli klonu jesionolistnego i srebrzystego oraz 65 cm (dotyczy robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego oraz platanu klonolistnego), niezbędne jest zgłoszenie chęci wycięcia drzewa do właściwego organu — wójta, starosty, burmistrza prezydenta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku pozostałych gatunków drzew zgłoszenie jest wymagane w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 centymetrów.

W terminie 21 dni od zgłoszenia przeprowadzane są oględziny zadrzewienia. W ciągu kolejnych 14 dni organ administracyjny ma prawo wnieść sprzeciw i uniemożliwić wycinkę drzewa.
Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew stanowiących przeszkody lotnicze lub utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów. W takich sytuacjach drzewa usuwane są na podstawie decyzji właściwych organów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.