Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom w wyniku rozwiązania stosunku pracy. Odprawa ma kilka form, może być odprawą pracowniczą, odprawą emerytalno-rentową, a także pośmiertną.

Kiedy należy się odprawa?

fot. Melpomene/bigstockphoto.com

Pierwszym rodzajem jest odprawa przysługująca pracownikowi zwolnionemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Nie ma tu znaczenia czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną firmą, w każdym przypadku odprawa się należy. Wypłata tego świadczenia przysługuje wówczas, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz jeśli w okresie nie dłuższym niż 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmie co najmniej:

  • 10 pracowników w przypadkach, gdy pracodawca zatrudnia ich mniej niż 100,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia ich co najmniej 100, ale nie więcej niż 300,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników.

Rozwiązanie stosunku pracy może być skutkiem wypowiedzenia albo porozumienia stron, jeżeli dotyczy minimum 5 pracowników, ważne jedynie, aby rozwiązanie to nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników. Prawo do odprawy przysługuje również pracownikom indywidualnym, jeżeli wyłączną przyczyną rozwiązania z nimi stosunku pracy były przyczyny nieleżące po stronie pracownika. Odprawę pracownicy otrzymają również w przypadku zmiany przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, które zostały przez nich odrzucone, a w efekcie doszło do rozwiązania umowy. Odprawa dotyczy wyłącznie osób będących w stosunku pracy, czyli nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, ani na podstawie mianowania.

Wysokość odprawy zależna jest od stażu pracy i stanowi:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przez okres od 2 do 8 lat,
  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy przez okres ponad 8 lat.

Innym rodzajem odprawy jest odprawa emerytalno-rentowa, przysługująca pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy albo emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z tymi zdarzeniami. Przysługuje również pracownikowi przechodzącemu na wcześniejszą emeryturę, nie liczy się przy tym rodzaj umowy, może to być więc umowa o pracę, powołanie, mianowanie czy wybór. Odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, obliczanego jak przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, bez względu na staż pracy pracownika u danego pracodawcy.

Innym rodzajem jest odprawa pośmiertna, wypłacana członkom rodziny zmarłego pracownika, a dokładniej małżonkowi i innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.