Czym jest intercyza?

Intercyza jest rodzajem majątkowej umowy małżeńskiej, zawieranej w celu zachowania odrębnych majątków małżonków, czyli odmiennego ustroju majątkowego niż ustawowy. Może zostać zawarta między osobami będącymi w związku małżeńskim lub zamierzającymi w taki związek wstąpić. Zasady zawierania, a także specyfikę tego ustroju majątkowego określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Umowa taka może przybrać kilka form i ustanawiać:

  • wyłącznie wspólność majątkową, wprowadzając jednocześnie rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
  • rozszerzyć wspólność majątkową,
  • ograniczyć wspólność majątkową,
  • przywrócić wspólność majątkową.

Intercyza dla swojej ważności musi mieć formę aktu notarialnego, a jej obowiązywanie rozpoczyna się od dnia podpisania umowy przed notariuszem. Intercyza nie ma więc mocy wstecznej, co w praktyce oznacza, że do momentu jej podpisania (w sytuacji gdy została zawarta już w trakcie trwania małżeństwa) małżonkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich.

Intercyza

Zasada ta podlega kilku ograniczeniom, np. zobowiązania te muszą być dokonane w interesie wspólnym małżonków, tj. w związku z prowadzonym przez nich wspólnie gospodarstwem domowym, czy ich wspólnymi dziećmi, czy też rzeczami, co do których mają równe prawa jako współwłaściciele. Do niektórych czynności wymagana jest zgoda drugiego małżonka, a jej brak powoduje, że odpowiedzialność za zobowiązanie w stosunku do drugiego małżonka nie powstaje. W interesie małżonka leży więc powiadomienie wierzycieli o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej, ponieważ zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek może powołać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Intercyza dotyczy majątku powstałego już po zawarciu małżeństwa. To co każdy z małżonków posiadał przed ślubem stanowi jego majątek odrębny, nie ma więc potrzeby podpisywania intercyzy w tym zakresie. Do majątku odrębnego wchodzi też majątek i prawa otrzymane w drodze darowizny czy spadku. Jednak już dochody, jakie małżonek osiągnie po zawarciu małżeństwa z np. z tytułu wynajmu mieszkania czy z przedsiębiorstwa, wejdą w skład majątku wspólnego, o ile małżonkowie nie podpiszą umowy majątkowej. W przypadku przedmiotów majątkowych służących małżonkowi do wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności zarobkowej co do zasady małżonek zarządza nimi samodzielnie. Jednak ważniejsze czynności, np. związane ze zbyciem nieruchomości, wynajęciem jej czy wydzierżawieniem przedsiębiorstwa, będą wymagały dla swej ważności zgody drugiego małżonka, jeśli małżonkowie pozostają w ustawowym ustroju małżeńskim.

Podpisanie intercyzy niesie za sobą również negatywne konsekwencje. Przede wszystkim w przypadku woli zaciągnięcia kredytu zmniejszy się zdolność kredytowa każdego z małżonków, która będzie rozpatrywana oddzielenie, a nie wspólnie. Małżonkowie pozostający w rozdzielności majątkowej nie mogą również wspólnie rozliczyć podatku dochodowego, co jest szczególnie niekorzystne, jeśli między ich zarobkami istnieje duża dysproporcja.

Intercyza nie wyklucza jednak prawa do dziedziczenia po sobie w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.