Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

fot. Vlada13/bigstockphoto.com

Fundusz alimentacyjny jest rodzajem pomocy w sytuacjach, gdy rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów, ze swojego obowiązku się nie wywiązuje. Fundusz wypłaca świadczenie osobom, które nie ukończyły 18 lat, lub 25 lat, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej oraz dzieciom niepełnosprawnym, w tym wypadku świadczenie może być wypłacane bez względu na wiek.

Wypłaty dokonywane są w wysokości kwoty, jaką zasądzono od rodzica, jednak w roku 2015 nie może to być więcej niż 500 zł. Jeśli więc sąd zasądził na rzecz dziecka niższą kwotę, to dziecko taką sumę otrzyma, a jeśli alimenty powinny wynosić np. 600 zł, dziecku zostanie wypłacone 500 zł.

Fundusz alimentacyjny dedykowany jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, toteż o wypłacaniu świadczenia z Funduszu decyduje kryterium dochodowe. Pomoc otrzymać mogą osoby, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 725 zł netto. Ta granica jest bezwzględnie przestrzegana, co oznacza, że nawet kilkuzłotowa nadwyżka przekreśla szanse na otrzymanie środków.

Wyliczenia wysokości dochodu dokonuje się poprzez zsumowanie dochodów wszystkich członków rodziny, które go otrzymują, a następnie podzielenie uzyskanej wartości przez ilość członków rodziny. Od dochodów należy odliczyć ewentualne inne świadczenia alimentacyjne, które są opłacane na rzecz innych osób. Ważne przy tym, że ustalając wysokość dochodu należy brać pod uwagę ten osiągnięty w roku poprzedzającym okres uzyskiwania świadczenia, a także zmianę sytuacji dochodowej polegającej na stracie lub uzyskaniu dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy przedstawić wyrok sądowy zasądzający alimenty od rodzica. Wyrok taki może być wydany przy okazji sprawy rozwodowej, lub też na skutek oddzielnie wniesionego powództwa o przyznanie alimentów. Jeśli zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, drugi rodzic posiadając tytuł wykonawczy, czyli prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, powinien wystąpić do właściwego komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli komornik przez dwa miesiące nie wyegzekwuje pieniędzy z tytułu zaległych i bieżących świadczeń alimentacyjnych, powinien wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Zaświadczenie należy załączyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami do wniosku o przyznanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Wniosek taki składa się w gminie lub ośrodku pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w stosunku do którego alimenty zostały zasądzone.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.