Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Część osób po rozwodzie decyduje się na zmianę nazwiska, najczęściej są to kobiety, które chcą wrócić do nazwiska panieńskiego. Nie trzeba posiadać zgody drugiego współmałżonka, który może pozostać przy swoim nazwisku, jest to decyzja indywidualna, autonomiczna i nie wpływająca bezpośrednio na drugą stronę. Zmiana nazwiska nie jest możliwa w trakcie postępowania rozwodowego, nie następuje również poprzez wyrok sądowy, nie pozwala na nią także separacja.

Chcąc zmienić nazwisko, wrócić do tego sprzed zawarcia małżeństwa, przede wszystkim należy dokonać tego w odpowiednim terminie, tj. 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu. Przedłużenie tego terminu jest niemożliwe, nawet z ważnego powodu np. ciężkiej choroby. W tym czasie dany małżonek może złożyć stosowne oświadczenie do kierownika urzędu stanu cywilnego. Do USC należy zabrać niezbędne dokumenty: dowód osobisty i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego rozwód.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

fot. Gajus/bigstockphoto.com

Jeśli osoba chcąca zmienić nazwisko, nie złoży stosownego oświadczenia w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu, może to zrobić według procedury zawartej w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Zakłada ona, że taka decyzja musi mieć ważne uzasadnienie. Do głównych przyczyn zalicza się następujące czynniki:

  • nazwisko jest ośmieszające, uderza w godność człowieka,
  • zmiana dotyczy przejścia na nazwisko używane lub na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego jest się obywatelem,
  • nazwisko zostało bezprawnie zmienione.

Należy jednak pamiętać, że przyczyna musi być obiektywna, istotna, a nie związana z subiektywnym poglądem danej osoby.

W takim przypadku należy złożyć wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego osobiście lub za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej (jeśli zamieszkuje się za granicą). Możliwe jest także złożenie wniosku przez osoby trzecie pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia, małżeństwa i dowód osobisty.

Nie można zmusić współmałżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie, w przypadku kobiet – do powrotu do nazwiska panieńskiego, jest ono bowiem dobrem osobistym chronionym przez prawo. W przypadku dzieci rodzic często decyduje, by zatrzymały one nazwisko ze względu na trudności czy przykrości w najbliższym otoczeniu, sam rozwód nie ma na to bezpośredniego wpływu, a cała procedura ewentualnej zmiany odbywa się według wyżej wspomnianych dwóch sposobów.

Decyzję o zmianie nazwiska lub o odrzuceniu wniosku wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca w urzędzie właściwym dla stałego lub ostatniego miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek.

Podstawą prawną zmiany nazwiska po rozwodzie są:

  1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2012 r.; Dz.U. z 2012 r. poz. 788).
  2. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1414).
  3. Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r.; Dz.U. Nr 212, poz. 1264);

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *