Sprawy spadkowe

O ile zmarły nie zostawi testamentu, czyli swojej woli dotyczącej przekazania jego majątku osobom przez niego wskazanym to o tymże majątku decyduje ustawa o spadkach. Zapisy tej ustawy reguluje kolejność dziedziczenia. Pierwszymi osobami do otrzymania majątku po zmarłym są jego dzieci i współmałżonek. Majątek w takim przypadku dzielony jest w równych częściach, ale współmałżonek nie może dostać mniej niż ¼ całego majątku. Jeśli zmarły nie miał dzieci wtedy połowa majątku przypada współmałżonkowi, a drugą część dzielona jest między jego rodziców. Natomiast, jeżeli spadkodawca nie posiadał własnej rodziny jego majątek przechodzi w posiadanie rodziców w równej części, a jeżeli rodzice nie żyją to spadek należy się rodzeństwu, a następnie dzieciom rodzeństwa. Kiedy żadne z wymienionych krewnych nie istnieją w posiadanie majątku wchodzą dziadkowie, a w dalszej kolejności inni członkowie rodziny i pasierbowie. Często zdarza się, że zmarły nie pozostawił żadnej rodziny. W takim przypadku cały jego majątek zostaje przekazany na rzecz gminy, w której był zameldowany.

testament

Prawo do spadku się nie przedawnia i nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy można wystąpić o nabycie spadku po nim. Można to zrobić w dwojaki sposób: poprzez drogę sądową i notarialną. W pierwszym wypadku należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i złożyć go w sądzie rejonowym w okręgu, w którym zameldowany był spadkodawca. Należy dołączyć skrócony akt urodzenia spadkobiercy i skrócony akt zgonu spadkodawcy. U notariusza składamy takie same dokumenty jak w sądzie, a notariusz sporządza akt notarialny potwierdzający nabycie spadku. Koszt takiego dokumentu to 150 złotych. Jeżeli wejdziemy już w posiadanie spadku należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy od uzyskania aktu stwierdzającego otrzymanie spadku.

One Response to “Sprawy spadkowe

  • Będąc wdowo miałam swoje mieszkanie.Wyszlam za mąż i mąż wprowadzil się do mnie.Teraz sprzedałam mieszkanie i za te pieniedze kupiłam drugie.Chcę wiedzieć czy mąz ma jakieś prawa do mieszkania.?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.