Porady prawne

Jednolite ceny książek – projekt ustawy

Czytelnictwo w Polsce spada z roku na rok. Jak wykazują statystyki, ponad 60% Polaków nie czyta w ogóle książek. Trwają konsultacje nad wprowadzeniem ustawy, która według specjalistów miałaby poprawić sytuację.

Kierowcy mogą sprawdzić punkty karne przez internet

Kierowcy w Polsce otrzymali nowe narzędzie, które umożliwia im sprawdzanie stanu swoich punktów karnych otrzymanych za popełnione wykroczenia drogowe. Od 24 kwietnia 2017 roku można sprawdzić ten stan przez internet.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów weszły w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy mówią, że przedsiębiorca, który odrzuci reklamację złożoną przez klienta, zobowiązany jest poinformować go o możliwości rozstrzygnięcia sporu pozasądowo. Wprowadzenie takiego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich zakłada, że można większość ich rozstrzygać polubownie, poprzez arbitraż, czyli sąd polubowny lub mediację.

Planowane zmiany w świadectwie pracy

NSZZ „Solidarność” proponuje, by w świadectwie pracy zrezygnować z informacji o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem. Propozycja ta ma zostać rozpatrzona przez zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Zawód rzecznika patentowego staje się coraz popularniejszy ze względu na większe zapotrzebowanie. Jednak uzyskanie uprawnień rzecznika wymaga ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ponieważ rzecznikiem patentowym może być tylko inżynier lub prawnik. Jego praca polega na wspomaganiu firm, instytucji oraz osób prywatnych w celu określenia wartości przemysłowej nowego wytworu.

Prawo

Na czym polega aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK)?

Aplikacja kontrolerska (na kontrolera NIK) służy przygotowaniu zawodowemu osoby, która kandyduje na mianowanego inspektora kontroli państwowej. Do odbycia tego rodzaju aplikacji kieruje danego kontrolera Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania gospodarki narodowej i stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi oraz prawnymi bądź innymi podmiotami, mogącymi być podmiotem stosunków gospodarczych.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Podstawą ochrony własności intelektualnej są autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Prawo autorskie dotyczy bowiem zarówno kwestii związanych z samym autorstwem dzieła czy utworu, jak również związanych z wykonywaniem monopolu prawnoautorskiego.

Prawo wodne – nowelizacja od 2017 r.

W 2016 roku przygotowany został nowy projekt Prawa Wodnego, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu zarządzania gospodarką wodną, który wprowadza w życie dyrektywy unijne. Oznacza to zmiany dla przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych.

Zawód sędziego

Zawód sędziego – charakterystyka

W gronie najbardziej poważanych zawodów jest zawód sędziego. Osoba pełniąca taką funkcję znajduje się na szczycie piramidy prawniczej, gdyż podlega jedynie Konstytucji RP oraz określonym ustawom. Zawód sędziego jest zawodem dożywotnim i tylko decyzją sądu dyscyplinarnego można pozbawić uprawnień sędziego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23